Camforum irena 19

Illo igitur , Vi R Amplissime, Patre cum natus fis , atque domeflico illius exemplo ad veram virtu- tem excitatus, haud mirum efl, pedus Tuum iflis virtutibus efle orna- Digitized by Googie DEDICATIO. \'We rnodo Ariiluduois fiatraebos : ubi miros ludos de ignavia ejus « tiiniditatc facit pobiarum facetiffi- Bius. tempore , quantum ne pofcere quidem quisquam a cive optimo fuiffet aufus. Nam vttbmti nude, non ad Rem tantummodo, fad etiam ad Perfomim &epe rcftrtur. Atqui a pocris Bac- dius, unquam omnium Deorum mo Ilil Tmim k ni«ticulcjli:limiis , fere fenaper traducitur. Noli itaque Li- brarios folos venerari} fed per te fapere aude, utfingula ad orationis dudum fer- monifque genium exigens ita demum pronunties fententiamque feras.

Augiiftus ei epifiolarum officium obtulit , ut hoc ad Maecenatem Jcripto fi- gnificat: Ante ipfe feribendis epillolis amicorum fufficiebam; nunc oc- cupatillimus & infirmus j Horatium nollrum a te cupio abducere. ut feriptores quidem La- tini pal Tim loquuntur , duflu attjue au/ficiii Augu- fti, Titerii &c. At editiones vetulbe, 5 c feripti picrique codices, in quibus unus e R dod Kflirai amici Haoxixki R E L A N D 1 , reffius habent, Aosptcro felix , totus ut annus eat., Ut infra 168. l Uacumque aurem accipitur, non ho- minem fcd Deum alli^iera tvotat. Ve- niet ergo ab illa parafitica menfa ad hanc Regiam , &: nos in epillolis feribendis juvabit. Sed ncque apud ipfos Romaoos quemquam inveneris , qui quae Augti/li auffkiit »fta L nt , ca Augujlo aufpke gefta e 0 e dixerit. Aufpex enim numqmm de Homine ufurpatur,nifi de eo qui proprie eo verbo fispiabatur. ) Maecenati parem aliquem fperare vhc liceat, infra Polliones fal- tem nolle defeendere. Adde porro & Luca- ni illud , quod omnium mtxirac hu C pcitiaet. • ftrfndis smsnbra liqjooro Hof^s , Cslym^cae ftrvaso more palaeftrae. Vi, Herculem ait inlliruillc Olympiae T E 0 M O N ossytaos , Murem maximum etrtaminum. aliae fic, T* ne qtuejierit (Jiire nefiet ) quem Et in divcifa judicia abeunt interpretes. Miratus equidem fum tam elegantem tamque paucorum hominum , atque necdum poft tot elapfa faecula quaefitae olim meritis fuperbiae imraemorem. Quin bono animo es , inquam, reque illi ipfi Harleio, quem jamdudum voto fingere atque ambire mihi videris, tradam & commendabo ; illud prius & mea & publica voce dixifie aufus , Te omnia quae vel in Maecenate tuo tantopere praedicalli ,aut paria' apud Hunc ^toft^um aut-podora reperturum. Genus dico & Imagines; fcimus Hunc, pariter atque Il- lum Tuum, Eque Pri quidem loco ortum, Gente vero in primis fplcn- dida ac vetufta; quae & K^itavos quoque Reges primordiis fuis attin- gat ; quae a multis retro faeculis faepe domi forifque magnis legionibus imperitarit ; quae nufquam penitus intermiifa per tot aetates claritudi- ne non modo nobililfimas qoafque Regionum harum Familias. parturit imeres perpstoo»] Ser- vius ad Virgi L Georg. Chiro aquilone : y*p rnifico , qtiia e fi cr nubtius , fietss foro omnts vtosti. Parva qui- dem res eft ; quippe utrolibet modo diftinxeris , bene le habebit. Sumit celebrare habet vim & notationem temporis Alturi; idemque valet, ac fi dixii Tct, celebrabit. Quid prius dicam soeitis Parentii Laudtrus ] Magna hic diverfitas eft , cum Icdlio- nis, tum interpretationis. propter ingentia toa merita , noverunt omnes , qui virtutes Tuas eximias noverunt. L Proeliis andax» neque te filebo, Liber , & facvis inimica virgo Beluis ; nec te , metuende certa Phoebe fagitta. Crefeit in mmenfum quamvis furiale eentuni - ■ -j Muniant angues caput ejus, atque ^y-.

[Ta profedo cft, Vi R Amplissi me, multum Tibi virtutibusque Tuis eximiis &nos debere fatemur ultro, & civitatem totam non minus quam nos Tibi effe devindtam , f propter Dk .1., ^ J V DEDICATIO.

Tuo nomine videri non debet , tum propter incredibilem fuavitatem & elegantiam carminum, tum quia ille quid fit utile, quid mu, Clanius & melius Chryfippo aut Crantore dicit.

Quamvis ergo eo prarcep- tore non egeas , neque illo au(5tore Tibi ad vitam indituendara f 1 opus Digitized by Googie DEDICATIO, opus fit , non exigua tamen voluptas ex eo folet percipi j fi viri egregii, in quorum numero fane & Tu es, intelligant jam iftis temporibus , i noftra aetate atque difiiplina adeo remotis, eadem vitia atque easdem virtutes fuifie , neque aliam pru- demioribus mentem , atque illi nunc fibi efle fentiunt. Te, Parentem, Fratrem, Liberos, totam denique familiam Tuam, quam diutiftime fervet huic reipublicae incolumes. Digitized by Google NOBILISSIMO & PRAESTANTISSIMO VIRO ROBERTQ HARLEIO, BARONI DE WIGMORE, COMITI OXONII, E T COMITI MORTIMERO, MAGNAE BRITANNIAE THESAURARIO, RICHARDUS BENTLEIUS.

Quid quod remillionum horas & intervalla curarum , non Ille alea nec hillrionibus ceterifve Voluptatibus vulgi , fed elegante & erudito otio folet difpungere: te- que , Flacce , identidem , nunc rbeda iter faciens j nunc domi ad fubcifiva temporum Sibi comitem evocabit. Nam in Vrbe alii etiam dii erant , in aret Pallas praefidebat. eeetem enim fcelert orbem colentes deos ,praofidtmque arcis MINERVA )t ift istgfi. tem , qui in Athenanun laudem tam operofa car- Sunt , inquit , poetx , qui integra 8c jufta ve Jumi- mina confcripfcrunt , eos Athenis natos fitifle pro- na confcripferunt de laudibus Athenarum; live, habile admodum eli Quae igitur invidia, n ex quibus unum opus ell de budibus Athenarum per- gentili arbore coronam fibi elegerint i ut dccen- petuum Carmen a prima urbtt origine ad fua tem- ter fanc Hercules, apud Senecam, rem divinam pota deducere : atque ea ratione , tadlurus , ipfc fibi populeam coronam aptat , Thc- Vndiua nifilus probabilem faciunt, aut fimditui eifettunt. ttare Dtttm pelagi, lengoque ferire tridente -dfpt^i Digitted ;)y Ci l Oglc 'CARMINUM LIB. ly Ncc tam Laril Tae percufiit campus opimae Quam domus Albuneae rcfbnantis , "Et praeceps Anio, ac Tiburni lucus, &uda Mobilibus pomaria rivis. Uhi vides antitheta, faepe, perpetue; oux iaahera ledione difpercimt. Qmd «noi tantopere notandam , qood perpetuet imbres non parturiret i Imo vero ne ullo qmdem modo id fieri aut concipi poteff. Mtvrim herba fic didta citatur ex Aegi- neta i fed mendofe pro vel «t«. Sisdtr dum fcli SHS cadit ti Jl Ua mait fa Utfirica.

Poftremo autem , quod pene ego primarium exiftirao, non tu hodie, ut olim Maecenatia- nam, in fterilera domum concefleris, & querelis repudiifque quotidia- nis turbidam ; fed amore cafto concordem , pulchraque prole floren- tiflimam: ubi fpeftare tibi & audire dabitur Juventutis noftrae Prin- cipes, Britanniaeque fpem geminam, Edvardum Harlejum Baronem de f Vigmore y GEORCi UMque Haium Vicecomitem de Dupplin-y ingenuarum virtutum ambos, animique & ingenii vel in prima lanugine adultos ; Fortunae autem in quam aluntur plufquam capaces v' Illum tanto Parente, Hunc Socero dignil Pimum , qui & nunc tam ingenti Ejus imagine minime obfcurantur. Sed tamen fi cui altera )e- dtio magis per mc quidem fuum cuique arbitrium fit. Undique decerptae frondi praeponere oeivam I Hanc, quae jam plcrafque editiones oc- cupat , leftonem primus , ut aiunt , invexit Era P mus, invitis omnibus libris : fic enim in mann- feriptis locus exhibetur; Vndiqtse decerptam fronti praeponere olivam. Quippe alia plane ftbutac hu- jns narratio , apud Romanos praefertim , invjluit , non fontem fcilicet , fcd equum profiluilfb , cum Neptunus terram percuteret; unde Vitgiiius Gc-, org. Tuque O , cui prima fren,entem Fudit equum magno tellut percujfa tridenti^ Septunt. Nam fi ipfi imbres perpetui effent ; tum Notus ctearet im- bres , cum Bon flaret , hoc eft , cum ipfc omnino non cfict. Aufiuibu/qut Diit, tanti cognominis heres Omine psfdpiat, epuo , crbis onus. Ntemejuid cj- ille dtes Jove contulit aufpke tantum Virtutis pretiusest Avienus in Arateis. Neque ahter umquam, nifi valde tallm, feriptores Latmi. j L Y D 1 A , dic per omnis Te Deos oro, Sybarin cur properes amando^ Perdere ^ cur apricum Oderit campum , patiens pulveris atque folis. He- fychius tamen nofter , «; wt»rm- 3i« , uc Qui fi locus fincerus el Tet , nefeiremus tamen , utrumne in cafu redto itw T.« liicrit' an Sed omnino fallit nos Hcfychius , & lippientibus oculis infpcx A fuos codices , unde illa delciiplit. Ptr f»n Ha gtatris faert , per jas nminu Vtramj Mt naflri , five me altorem votat , Seu TU parentem. Aut digito Miii pbrtimaci] Imitatus cft teuu; locum Piudcniius , in Puetat. Fuiu iurpa turities jirmarunr animos, V male pcrtina* yincendi Jiudtam futjacait eaptut afptris.

Neque vero Sanguiflis tantum , fed Do^rinae caofla aequum erat ; ut ab Urbe bonis literis Mufifque confecrata Ipfe omnium literatorum Decus & Tutela cognomen fuum doceret. "Ut parum verifimile fit, Noftrum ab amicis fuis in narratiuncuh hac difcedcre voluifle. ec AMT-rot m4r« nominat , 8c fimiliter -Apollodorus III, 13. XII, Iffi j Htjut in fffgnft vacuatur ccllit , uti injtni •Ut fuftrum , duiiii dmc nava furgartt arbor ■Ruf itui, ot langa refvi^m mare frangtfitlmtra; Satis clare, opinor, indicat Neptunum »urtam : Tiburis Argoi pomifera arva rigas. Nec verearis cliikmcni vocalis in pofteriore parte Pemametti: clfi fderumque id caveat Ovidius, Sic Fah. Certe Horatii vctuftioics codi- ces, tres Blandmii apud Cruquiuip , 8c ex meis optimi, Lcidenfis, Gacvianus, Regineiifis cnm duobus aliis clare exhibent perpetuo, quae melior Icdio cft. Evctu- ftil Cmis codicibus Graeviano 8c Reginenli , in ili»' pracfeitim , pofteriorem a formatam videri ex o. IQataiben TCBor..-u}r'mi ( Nefis vidci^c ) dilpfabit m/citns. Di dederint] Codex /idii^einiant B , prima manu Regmciilis , dederunt. r Jam fiwnindum Aftrologos Babylonios, quos Leu- conoe conlu Uum ibat , jam fito fixum erat , quot annos vidura eflet. Tiria s u'm es CELEERARE]In Leidcnfi & Graeviano sumes.